Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Οι εισηγήσεις του 11ου Δημ.Συμβ. (16-07-2019)

Το πλάτεμα της δημοκρατίας είναι μια υπόθεση του κάθε πολίτη. Οι πληροφορίες με τις οποίες αποφασίζουν οι εκπρόσωποί σας στο δημοτικό συμβούλιο είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες, ώστε να τους κατευθύνετε με τις παρατηρήσεις σας και την κριτική σας στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.
Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου τις περισσότερες φορές επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας και την καθημερινότητά μας.
Μπορείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο endimo.kastoria@gmail.com ή να επικοινωνήσετε κατευθείαν με μήνυμα από τις φόρμες επικοινωνίας στη πλευρική ζώνη εργαλείων του blog των ΕΝ.ΔΗΜΟ.ΘΕΜΑΤΑ  Πιέστε πάνω στον τίτλο κάθε θέματος ώστε να διαβάσετε την εισήγηση


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 27161/04-07-2014έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο διευκρινίζει ότι το άρθρο 65 του Ν. 3852/10, δεν τυγχάνει εφαρμογής, όταν πρόκειται για την υποβολή αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της εκτέλεσης τρίμηνο (άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10).
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου οι παραπάνω ενέργειες να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί από ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, καθώς η εν λόγω αναμόρφωση στοχοθεσίας ακολουθεί την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2019 του Ν.Π., που εγκρίθηκε με προγενέστερη απόφαση Δ.Σ.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να ενισχυθεί ο κωδικός «Αμοιβές ιατρού εργασίας», σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, λόγω:
- της ανάγκης προώθησης σοβαρών περιστατικών υγείας, που προκαλούνται εξαιτίας των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της θερινής περιόδου (καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης κλπ), απευθείας από το Κοινωνικό Ιατρείο και το Επιδημιολογικό Κέντρο του Δήμου μας, στην Α΄ Προπαθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
- της ανάγκης λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου και του Επιδημιολογικού Κέντρου, ως χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών, για την αντιμετώπιση του καύσωνα.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον δεδομένου ότι:
Το ΥΠ.ΕΣ. ξεκίνησε ήδη πιλοτικά τη συνεργασία, με 15 φορείς, για την λειτουργία του εν λόγω Π.Σ.(Πληροφοριακού Συστήματος) και σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισής μας, ελλοχεύει κίνδυνος λύσης της εν λόγω συνεργασίας (Μνημονίου Συνεργασίας) και της μη παροχής του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ στο Δήμο. Σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί ο Δήμος (εάν δεν ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του Π.Σ.) αφού η νέα δημοτική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της θα πρέπει να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα άλλα θέματα, -όπως κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2020, 4ετής Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ωρίμανση προτάσεων για υποβολή σε χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ έργων – δράσεων ΕΣΣΒΑΑ ή άλλων προσκλήσεων ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ), τυχόν αναδιάρθρωση δομών, νέοι ΟΕΥ, προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης κλπ- και η λειτουργία του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ να τεθεί σε δεύτερη μοίρα.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, εν αναμονή έκδοσης απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης.
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω της ανάγκης να αποβληθούν το συντομότερο δυνατόν όσοι αυτογνωμόνως και αυθαιρέτως καταλαμβάνουν δημοτικό ακίνητο (τμήμα δημοτικής αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Φωτεινής) και να ληφθεί σχετική απόφαση.
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθώς ο χώρος που θα τοποθετηθούν οι θύρες της εν λόγω προμήθειας δεν είχε την απαραίτητη ετοιμότητα και ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης προσδιορίζεται εντός του Ιουνίου.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη παραλαβή έργων με πειθαρχικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα όργανα.
Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να επιτευχθεί η εντός του συμβατικού χρόνου περαίωση του έργου και να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχισή της διοικητικής ολοκλήρωσής του.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο για την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στο συμβατικό χρόνο περαίωσης (αξιοποίηση των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου) την αποφυγή χορήγησης παρατάσεων και την τροποποίηση στη συνέχεια του προϋπολογισμού.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, ύστερα από εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου λόγω κακών καιρικών συνθηκών και συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Δικαίωση των ΕΝ.ΔΗΜΟ. για την προσφυγή εναντίων της σύμβασης Δήμου Καστοριάς και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Την 20/06/2019 ενημερωθήκαμε για την δικαίωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου/Δ.Μακεδονίας της προσφυγής μας εναντίων της απόφασης του Δήμου Καστοριάς για την “Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με σκοπό την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (Απόφαση104/19 με ΑΔΑ: ΨΓΜΕΩΕΥ-94Ζ).
Η παραπάνω προσφυγή έγινε παράλληλα και ανεξάρτητα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης κ.Κωτούλα Δημήτριο και υπογράφεται από 9 μέλη των ΕΝ.ΔΗΜΟ.
(Δείτε τη προσφυγή μας πατώντας εδώ)

Αν και ήδη έχει ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η ακύρωση της απόφασης, επισημαίνουμε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει κι αυτή με τη σειρά της εναντίων της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει κερδηθεί ο απαραίτητος χρόνος κι έχει δοθεί στο θέμα η απαραίτητη διάσταση, ώστε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναλάβει τον Σεπτέμβρη, να αποφασίσει με περισσότερη σύνεση και έχοντας πια την απαραίτητη πληροφόρηση.
Η λογική λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης δεν είναι ρεβανσιστική και πολιτικάντικη, ώστε να ευλογήσουμε τα γένια μας και να φανούμε κάτι σαν σωτήρες του δήμου, αλλά να δημιουργήσουμε μια πυξίδα τόσο για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και για τον κάθε πολίτη που τον ενδιαφέρει το θέμα, ώστε να έχει μια πληρέστερη εικόνα και να παρθούν όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμες αποφάσεις, δίχως πιέσεις χρόνου και με τον όσο το δυνατόν μέγιστο βαθμό διαφάνειας.

Αν θελήσετε να ξαναθυμηθείτε το επίμαχο θέμα, να ακούσετε τις τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και την γνώμη μας γι αυτό, που τελικά οδήγησε στην προσφυγή, μπορείτε να επισκεφτείτε την ανακοίνωσή μας εδώ
https://dimotiki-kinisi.blogspot.com/2019/04/blog-post.html

Με βασικότερα κριτήρια την εσπευσμένη εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος, όπου πήραμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το κείμενο της σύμβασης. Με τον προκλητικό όρο στην εν λόγω σύμβαση για την εκχώρηση ως εγγύηση των ανταποδοτικών τελών για 12 έτη, με την ελλειπή και μονομερή παρουσίαση του θέματος όπου ακούσαμε μόνο τα επιχειρήματα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, δίχως αυτό να συνοδεύεται από κατάλληλες εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, παρά μόνο με απόφαση Δημάρχου. Με την αγνόηση και ΜΗ ανάλυση άλλων εναλλακτικών επιλογών (πχ το Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και ΜΗ σύγκριση του οφέλους, η απόφαση ήταν βιαστική και ΠΙΘΑΝΩΝ λανθασμένη. Όλοι οι παραπάνω λόγοι μας ώθησαν να κινηθούμε εναντίων της απόφασης.
Μπορείτε να μελετήσετε την προσφυγή μας εδώ


Στην προσφυγή αυτή (σημειώνουμε ότι στο μεγαλύτερο βαθμό είναι κοινή με την προσφυγή του κ.Κωτούλα, με την προσθήκη από μεριάς μας των θέσεων περί ΕΣΒΑΑ), η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ απαντά με τα δικά της επιχειρήματα και διευκρινήσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αποσιωπώντας φυσικά ότι δεν την συμφέρει. Μπορείτε να δείτε την απάντηση της εταιρείας εδώ:

(Ειδικά ο τελευταίος πίνακας δείχνει την έκταση της “μπίζνας” με τους Δήμους. Ουσιαστικά από τους 34 Δήμους που παρουσιάζονται, οι 9 μόνο έχουν καταλήξει, για τους δικούς τους λόγους στην συνεργασία αυτή, ενώ η συγκεκριμένη απόρριψη της απόφασης στο Δήμο Καστοριάς ίσως λειτουργήσει και ανασταλτικά για τους άλλους υποψήφιους Δήμους, ώστε να δούνε με περισσότερο σκεπτικισμό μια ενδεχόμενη συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός ΑΕ ή να διαμορφώσουν αλλιώς τις συμβάσεις με μεγαλύτερο όφελος για τους Δήμους. Άλλωστε κάθε δήμος έχει διαφορετικές συνθήκες δυνατότητες και απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν.

Τελικά η αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφασίζει να απορρίψει την απόφαση για εγγενείς λόγους μη νομιμότητας και σωστά κατά τη γνώμη μας.
(Δείτε την απόφαση της αποκεντρωμένης εδώ)

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση όμως είναι απλώς μια δικλείδα ασφαλείας. Ένα χρήσιμο εργαλείο φιλτραρίσματος των αποφάσεων που δίνει μια ακόμα ευκαιρία ώστε να παίρνονται σωστές και χρήσιμες αποφάσεις.
Κι αυτό το τελευταίο τακτικό δημοτικό συμβούλιο αυτής της δημοτικής θητείας, θα μείνει ένα μνημείο αμετροέπειας, ασυνέπειας και ανευθυνότητας. Ειδικά από δημοτικούς συμβούλους που επανεξελέγησαν και θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ψήφο τους τώρα στους πολίτες.
Εν κατακλείδι, ευχόμαστε ότι όσοι αναλαμβάνουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, να βρούνε χρήσιμες τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε και να τις έχουν οδηγό για την καλύτερη δυνατή πολιτική επιλογή, που να είναι προς όφελος του Δήμου και ευρύτερα του Δημόσιου συμφέροντος.

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Η εκλογική μάχη για την αυτοδιοίκηση τελείωσε, αλλά...

Η εκλογική μάχη για την αυτοδιοίκηση τελείωσε, αλλά η ζωή και τα προβλήματα συνεχίζονται...
Επειδή λοιπόν κάτω από τα πόδια μας, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα υποβόσκει ο δημόσιος κίνδυνος της ποιότητας του νερού, που ακούει στο όνομα
"τρι-τετραχλωροαιθένιο", και με τις πρόσφατες διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, που σίγουρα έχουν αναταράξει τους υπόγειους υδροφορείς, καλό είναι η ΔΕΥΑΚ (και όχι μόνο, αφού το πρόβλημα αφορά γενικά την περιφέρεια Καστοριάς),να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις στο νερό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στους πολίτες όσο πιο σύντομα γίνεται, για να μην έχουμε παρατράγουδα στο κλίμα των εκλογών...

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Οι διαφωνίες μας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο καταψηφήσαμε ένα θέμα και δηλώσαμε παρών σε δυο θέματα.
Δηλώσαμε παρών στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Θέμα 9ο) και την παραχώρηση με εκμίσθωση του καραβιού "Ολυμπία" (Θέμα 27ο).
Οι λόγοι είναι πως ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν είχαμε εισηγήσεις προκειμένου να εκτιμήσουμε σωστά το συμφέρον της κάθε απόφασης και τα θέματα ήταν εξαιρετικά σοβαρά κατά τη γνώμη μας για να πάρουμε θετική ή αρνητική απόφαση χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία των εκάστοτε σεναρίων.
Επίσης παρόν δηλώσαμε και στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, καθαρά όμως για δυο κωδικούς που αφορούν τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, αλλά έπρεπε να δηλώσουμε καθολικά παρόν στο θέμα, παρότι δεν διαφωνούμε στις άλλες τροποποιήσεις.


Καταψηφίσαμε στο 42ο Θέμα που αφορούσε τη συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στη 44η έκθεση Γούνας, επειδή θεωρούμε ότι αυτές οι συμμετοχές είναι ουσιαστικά έμμεσες επιχορηγήσεις στους συνδέσμους της Γούνας και δεν έχουν σχέση με το αποτέλεσμα στη τουριστική προβολή,που ούτως ή άλλως γίνεται και μόνο λόγω της έκθεσης. Συγκεκριμένα καταψηφίσαμε με το εξής κείμενο:

Οι γουνοποιοί της Καστοριάς είναι κι αυτοί δημότες της Καστοριάς. Κύριος σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να διαφημίσουν τα προϊόντα τους και σαφώς έμμεσα διαφημίζουν και την Καστοριά.
Σαν τοπικοί επιχειρηματίες όμως οφείλουν στα πλαίσια της εταιρικής τους ευθύνης να συνεισφέρουν στην τοπική κοινότητα, δηλαδή στον Δήμο. Όχι απαραίτητα χρηματικά ποσά, αλλά ακόμα και με υλική βοήθεια σε είδος (να προσφέρουν για παράδειγμα τρόφιμα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή φάρμακα στο κοινωνικό ιατρείο ή ακόμα ηλεκτρονικό και αναλώσιμο εξοπλισμό). Αντί αυτού οι γουνοποιοί εκμεταλλεύονται τον υπόλοιπο δήμο για τους ιδιοτελείς σκοπούς τους και δεν αξιοποίησαν ποτέ ως τώρα υποδομές οι οποίες δημιουργήθηκαν για την ανάπτυξη του κλάδου τους (πχ. Το διεθνές αεροδρόμιο ή το τμήμα διεθνούς εμπορίου του ΤΕΙ Καστοριάς).
Παράλληλα οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις τους ως επί των πλείστων παραμένουν άθλιες και επισφαλείς για τους εργαζομένους τους, με πρόφαση πολλές φορές την οικονομική κρίση και θυμίζουν τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν στις πρώιμες βιομηχανίες της Αγγλίας του 18ου αιώνα κατά τις απαρχές της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Από την άλλη ο κλάδος της γούνας παραμένει διχασμένος εξαιτίας της ιδιοτέλειας των συμφερόντων των γουνοποιών.

Οι υπόλοιποι δημότες καλούνται μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος να “βάλουν πλάτη” ενισχύοντας οικονομικά τούς γουνοποιούς με την ενοικίαση ενός τουριστικού περιπτέρου, που δεν έχει καμία σχέση με τα προϊόντα της έκθεσης και η αποτελεσματικότητα στην τουριστική προβολή είναι αμφίβολη. Πρόκειται για έκθεση γούνας και όχι για τουριστική έκθεση άλλωστε.
Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. θεωρούμε άσκοπη σπατάλη την έγκριση συνολικά 5.500 Ευρώ το οποίο χρεώνεται στους δημότες μας με βάση την γενικότερη συμπεριφορά κι από την πλευρά των γουνοποιών προς των δήμο, οπότε καταψηφίζουμε τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Τα ηχογραφημένα πρακτικά του 5ου Δημοτ. Συμβουλίου (16/04/2019)

Τα ηχογραφημένα πρακτικά του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να μπορεί να ακούει όλη τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου και να βγάζει μόνος τα συμπεράσματά του.
Η δημοσίευση των ηχογραφημένων πρακτικών 4 χρόνια τώρα είχε στόχο να διασφαλίσει την διαφάνεια και την αξιοπιστία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μακριά από "δημοσιογραφικές" υπερβολές και έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία ή θέματα της συζήτησης.
Παράλληλα θα μείνει στο διαδίκτυο ως ένα διαχρονικό αρχείο με τις συζητήσεις όλης αυτής της δημοτικής θητείας και το σκεπτικό με το οποίο πάρθηκαν οι αποφάσεις μας, σε τι συμφωνήσαμε και τι διαφωνήσαμε.
Ελπίζουμε οι νέες δημοτικές αρχές να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να θεσμοθετήσουν επίσημα την δημοσίευση των ηχογραφημένων ή ακόμα καλύτερα των βιντεοσκοπημένων συζητήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ακόμα και την live μετάδοση και συμμετοχή on-the fly των δημοτών σε μια πολιτική περισσότερο κοντά στη συμμετοχική δημοκρατία.
Το θέμα που μονοπώλησε σε αυτό το ΔΣ, ήταν η προγραμματική με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Μπορείτε να ακούσετε την συζήτηση μετά το 33' (για καλύτερο προσανατολισμό υπάρχει ένα μικρό tag με σχόλιο κάτω από το ηχογράφημα).