Αρχές και Καταστατικό

Καταστατικό Σκοπός & Στόχοι
 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι Δημοτική Κίνηση, η οποία
δραστηριοποιείται στο Δήμο Καστοριάς.
Επιδιώκει να συμβάλει στη ριζική αναμόρφωση του θεσμού της τοπικής
αυτοδιοίκησης και την ανατροπή του Προγράμματος Καλλικράτη.
Επιδιώκει να συμβάλει στην καθιέρωση θεσμικών αλλαγών για τη βελτίωση
της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου Καστοριάς και γενικότερα του
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους
πολίτες και στη δημιουργία θεσμών για την ουσιαστική συμμετοχή τους, σε
όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων και της
εκτέλεσης.

Επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της αυτονομίας της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Για να πάψει να αποτελεί ιμάντα μεταβίβασης των
αυταρχικών – αντιδημοκρατικών κρατικών και υπερεθνικών πολιτικών, των
προγραμμάτων λιτότητας και των μνημονίων. Να πάψει να αποτελεί όχημα
υλοποίησης της οικονομίας της αγοράς, της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων –
κοινωνικών αγαθών, της ανατροπής των εργασιακών – ασφαλιστικών
δικαιωμάτων και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, στο όνομα δήθεν
της αποκέντρωσης και της εγγύτητας προς τον πολίτη.

Επιδιώκει να συμβάλει στην καθιέρωση της απλής αναλογικής, στην
ενίσχυση της συλλογικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας των
θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης και στην κατάργηση του
δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης.
Επιδιώκει να συμβάλει στην βελτίωση των υποδομών (περιβάλλον,
καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, σχολική στέγη, ελεύθεροι χώροι,
συγκοινωνία, αποχέτευση κλπ), στην ακύρωση των σχεδίων ιδιωτικοποίησής
τους και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επιδιώκει να συμβάλει στην καθιέρωση ενός μοντέλου λειτουργίας και
διαχείρισης υπέρ της διασφάλισης των δημόσιων – κοινωνικών αγαθών και
της ανάπτυξης θεσμών αλληλεγγύης. Ενάντια στον καταναλωτισμό, την
τσιμεντοποίηση των πόλεων, τις φορομπηχτικές πρακτικές και τη λατρεία της
ανάπτυξης – αυτοσκοπού.

Επιδιώκει να συμβάλει στην αποκαθήλωση της λατρείας των
ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, που μετατρέπουν τους Δήμους σε κακέκτυπα
ιδιωτικών επιχειρήσεων, και τέλος,

Επιδιώκει να συμβάλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της τοπικής
αυτοδιοίκησης, η οποία έχει μετατραπεί σε εστία πελατειακών
διευκολύνσεων και μοχλό ενίσχυσης της ιδιωτικής “επιχειρηματικότητας”, σε
βάρος του κοινωνικού της ρόλου και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Αρχές Λειτουργίας

Η λειτουργία των ΕΝ.ΔΗΜΟ. στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των
μελών και των φίλων της, αλλά έχει σαν βάση συγκεκριμένες αρχές, όπως:
- συλλογικότητα, τη δυνατότητα και το δικαίωμα των μελών να
συμμετέχουν ισότιμα και από κοινού στη διαμόρφωση των Θέσεων, των
Αρχών και του Προγράμματος Δράσης των ΕΝ.ΔΗΜΟ.,
- δημοκρατία, το αποτέλεσμα της συλλογικής διαδικασίας συζήτησης,
διαβούλευσης και απόφασης, που δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία,
εφόσον δεν είναι δυνατή η επίτευξη ομοφωνίας, να διαμορφώνει και να
χαράζει τους στόχους και τη δράση των ΕΝ.ΔΗΜΟ., διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα το δικαίωμα της μειοψηφίας να δημοσιοποιεί και να προωθεί τις
απόψεις της, εφόσον η ίδια το κρίνει απαραίτητο και επιπλέον τη διαφανή
λειτουργία και διαδικασία κατά την οποία οι Θέσεις, οι Αρχές και το
Πρόγραμμα Δράσης της Κίνησης, βελτιώνονται ή / και τροποποιούνται από τα
ίδια θεσμικά συλλογικά όργανα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες που
αποφασίστηκαν,
- αλληλεγγύη, την αναγνώριση και το σεβασμό των αμοιβαίων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και την συμπαράσταση, χωρίς
διακρίσεις, σε όσους / όσες βρίσκονται σε αδυναμία να απολαμβάνουν τα
στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά, που τους στερούν οι σημερινές ληστρικές και
αντικοινωνικές κυβερνητικές και υπερεθνικές πολιτικές,
- αυτονομία, τη δυνατότητα κάθε ξεχωριστού μέλους και όλων από κοινού,
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις και ενδεχόμενες μη
ανταγωνιστικές εντάξεις σε άλλους φορείς, να συμβάλλουν ισότιμα, με
θεσμοθετημένες διαφανείς, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, στη
χάραξη των Αρχών, των Θέσεων και του Προγράμματος Δράσης των
ΕΝ.ΔΗΜΟ., διασφαλίζοντας τη μη μετατροπή της σε ιμάντα μεταβίβασης
αποφάσεων και επιλογών που λαμβάνονται εκτός της κίνησης,
- ριζοσπαστισμός, τη διαρκή διαδικασία καθιέρωσης ουσιαστικών και
ριζικών αλλαγών, στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση των
ΕΝ.ΔΗΜΟ. και των αυτοδιοικητικών θεσμών, με στόχο την ανατροπή των
κυρίαρχων αδιέξοδων επιλογών,
- εναλλαγή, σε όργανα και εκλόγιμες θέσεις, στα πλαίσια συλλογικών
αποφάσεων των ΕΝ.ΔΗΜΟ., ώστε να διασφαλίζεται για όλους / όλες το
δικαίωμα συμμετοχής και εκπροσώπησης και να αντιμετωπίζονται τα
αρνητικά φαινόμενα των “ειδικών” και “επαγγελματιών” της εκπροσώπησης,
- ανάκληση, από όργανα και θέσεις ευθύνης, στα πλαίσια συλλογικών
αποφάσεων τηςΕΝ.ΔΗΜΟ., γιατί η εκπροσώπηση δεν είναι αυτοσκοπός και
πρέπει να συνδέεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους στόχους που
συνέβαλαν στην επίτευξή της.

Η δημοτική κίνηση των ΕΝ.ΔΗΜΟ. απορρίπτει τον αρχηγισμό ως
φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό της. Απορρίπτει και δεν υιοθετεί μονοπρόσωπα
όργανα, επιδιώκοντας να καθιερώσει ένα συλλογικό, δημοκρατικό και αντί –
ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας.

Όργανα & Λειτουργία
Μέλος – Πόροι


Μέλος της δημοτικής κίνησης των ΕΝ.ΔΗΜΟ. μπορεί να γίνει, με τη
συμπλήρωση γραπτής αίτησης, χωρίς διάκριση φύλου – χρώματος – θρησκείας
– καταγωγής κλπ, κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δημότης / δημότισσα
του Δήμου Καστοριάς ή κάτοικος στα όρια του Δήμου Καστοριάς, καθώς και
όποιος δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου Καστοριάς και αποδέχεται
τη Διακήρυξη Αρχών, το Πρόγραμμα Δράσης, και τον Κανονισμό
Λειτουργίας, συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση / τροποποίησή τους, στην
προώθηση των στόχων και στην οικονομική της ενίσχυση (συνδρομές,
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημιώσεις εκλεγμένων, εκδόσεις,
εκδηλώσεις κλπ), σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις.
Σε περίπτωση ένστασης για την εγγραφή μέλους, αρμόδιο όργανο για να
αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.
Πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη.
Η προτεινόμενη ελάχιστη μηνιαία συνδρομή ορίζεται σε 5 ευρώ.

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο των
ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Η Γ.Σ. εγκρίνει τη Διακήρυξη Αρχών, τον Κανονισμό & Αρχές
Λειτουργίας, το Πρόγραμμα Δράσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα
που απασχολούν την κίνηση και αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και
την δράση της και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό.
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το
αποφασίσει η Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.) ή το ζητήσει εγγράφως το 10%
των μελών της κίνησης.
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν συμμετέχει η πλειοψηφία (50% +1) των ταμειακά
τακτοποιημένων μελών των ΕΝ.ΔΗΜΟ.. Η απαρτία διαπιστώνεται από την
καταμέτρηση των υπογραφών σε ειδική κατάσταση, κατά την προσέλευση των
μελών. Στην ίδια κατάσταση αναφέρεται και η οικονομική κατάσταση των
μελών, η οποία μπορεί να τακτοποιηθεί κατά την προσέλευση στις εργασίες
της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. συγκαλείται για δεύτερη φορά,
σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και τη
δεύτερη φορά, η Γ.Σ. συγκαλείται και διεξάγεται την τρίτη φορά υποχρεωτικά
με όσους / όσες παρόντες / παρούσες.
Οι Γ.Σ. είναι ανοιχτές σε φίλους / φίλες της κίνησης, που μπορούν να
συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.

Συνελεύσεις Δημοτικών Ενοτήτων (Σ.Δ.Ε.)

Τα μέλη των ΕΝ.ΔΗΜΟ. οργανώνονται και λειτουργούν στις επιμέρους
Δημοτικές Ενότητες, που αποτελούν το φυσικό χώρο ευθύνης τους,
παράλληλα με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση τους σε επίπεδο
Δήμου.
Οι Συνελεύσεις Δημοτικών Ενοτήτων (Σ.Δ.Ε.), στις οποίες συμμετέχουν
όλα τα μέλη της Κίνησης στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, αποφασίζουν
για όλα τα θέματα του χώρου ευθύνης τους, για τη διαμόρφωση των
εισηγήσεων σχετικά με το τοπικό Πρόγραμμα Δράσης, τον τρόπο λειτουργίας
τους και τις υποψηφιότητες των μελών της περιοχής, στα πλαίσια των
γενικών αρχών και θέσεων των ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Αρμόδια όργανα για την έγκριση και αποδοχή των εισηγήσεων των Σ.Δ.Ε.
είναι, ανάλογα με τη θεματολογία, η Γ.Σ. ή η Σ.Γ., στο πλαίσιο διαμόρφωσης
του συνολικού προγράμματος δράσης σε επίπεδο Δήμου.
Οι Σ.Δ.Ε. έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των Τοπικών
Συμβουλίων και της ενημέρωσης της Σ.Γ.
Οι Σ.Δ.Ε. είναι ανοιχτές σε φίλους / φίλες της κίνησης, που μπορούν να
συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.

Συντονιστική Γραμματεία (Σ.Γ.)

Στο ενδιάμεσο μεταξύ των Γ.Σ. χρονικό διάστημα, τη λειτουργία και τη δράση
της κίνησης συντονίζει η Συντονιστική Γραμματεία, η οποία αποφασίζει
για κάθε ζήτημα που απασχολεί την κίνηση των ΕΝ.ΔΗΜΟ., σύμφωνα με
όσα ορίζονται στη Διακήρυξη Αρχών, στο Πρόγραμμα Δράσης και στον
Κανονισμό & Αρχές Λειτουργίας.
Η Σ.Γ. δεν νομιμοποιείται να πάρει αποφάσεις που διαφοροποιούνται από τις
Θέσεις και τις Αρχές Λειτουργίας της κίνησης, όπως αποτυπώνονται στα
κείμενά της.
Σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα ενδεχόμενης διαφοροποίησης από τις
Θέσεις και τις Αρχές της Κίνησης, συγκαλείται η Γ.Σ., η οποία είναι αρμόδια
να αποφασίσει σχετικά.
Η Σ.Γ., ο αριθμός των μελών της οποίας αποφασίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ.,
εκλέγεται με ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κίνησης,
με την παρακάτω διαδικασία:
Η Γ.Σ. εγκρίνει τις υποψηφιότητες για τη Σ.Γ. και εκλέγει 5μελή Εφορευτική
Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά ώστε, να ορίσει ημερομηνία ψηφοφορίας, σε
διάστημα το πολύ 15 ημερών, να τυπώσει το ψηφοδέλτιο και να ενημερώσει
όλα τα μέλη για την ημέρα, τον τόπο και τη διάρκεια διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας.
Στη Σ.Γ. συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου και τα εκλεγμένα στα
θεσμικά όργανα του Δήμου μέλη της Κίνησης.
Η Σ.Γ. εκλέγει μεταξύ των μελών της Συντονιστή / Συντονίστρια,
Αναπληρωτή / Αναπληρώτρια, Γραμματέα, Ταμία και ορίζει Υπεύθυνους
Δημοτικών Ενοτήτων, με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την επικοινωνία
μεταξύ Σ.Γ. και Σ.Δ.Ε.
Η Σ.Γ. Συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα όποτε κριθεί
αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον 5 μέλη της.
Οι συνεδριάσεις της Σ.Γ. είναι ανοικτές σε μέλη και φίλους / φίλες, που
μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.

Υποψήφιος / υποψήφια Δήμαρχος

Η Γ.Σ. αποφασίζει για τον / την υποψήφιο / υποψήφια Δήμαρχο που θα
στηρίξει η δημοτική κίνηση των ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν αυτοδικαίως όλα τα μέλη και οι φίλοι /
φίλες των ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Ο / η υποψήφιος / υποψήφια Δήμαρχος συμμετέχει ισότιμα στην Σ.Γ. και
εκπροσωπεί την κίνηση των ΕΝ.ΔΗΜΟ., ως μέλος των συλλογικών
θεσμικών της οργάνων και όχι ως επικεφαλής της Κίνησης, η οποία δεν
αποδέχεται και δεν υιοθετεί μονοπρόσωπα όργανα.

Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα τον
οικονομικό έλεγχο μεταξύ της διεξαγωγής των τακτικών Γ.Σ.
Επιτροπές – Ομάδες εργασίας
Η Σ.Γ., σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ. ή στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος δράσης της κίνησης, αποφασίζει τη συγκρότηση Ομάδων
Εργασίας (Ο.Ε.), με ευθύνη εισήγησης και υλοποίησης δράσεων σε
συγκεκριμένους τομείς και αντικείμενα, στα πλαίσια των Θέσεων και Αρχών
της Κίνησης.
Για την έγκριση των εισηγήσεων αρμόδια είναι η Σ.Γ.

Αποφάσεις – Διάρκεια θητείας – Βιβλία – Πρακτικά

Όλες οι αποφάσεις επιδιώκεται να λαμβάνονται στη βάση της συναίνεσης
των μελών και της επίτευξης της ομοφωνίας.
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επίτευξη ομοφωνίας, οι αποφάσεις
λαμβάνονται, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του υπό συζήτηση θέματος, είτε
με απλή πλειοψηφία(50% + 1), είτε με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των
μελών των οργάνων.
Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει, σε όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται
ρητά από τον Κανονισμό, για τη σπουδαιότητα και τη διαδικασία απόφασης
των θεμάτων που απασχολούν την της κίνησης των ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Η θητεία των οργάνων των ΕΝ.ΔΗΜΟ. είναι καταρχήν ετήσια, ίση με το
χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τακτικών Γ.Σ.
Στη θητεία των εκλεγμένων στα θεσμικά όργανα του Δήμου, ισχύει καταρχήν
η εναλλαγή στο ήμισυ της θητείας, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά,
με αυξημένη πλειοψηφία (2/3).
Τα θεσμικά όργανα των ΕΝ.ΔΗΜΟ. τηρούν αντίστοιχα:
- Βιβλίο – Κατάσταση Μελών, τηρείται από τον / την Συντονιστή /
Συντονίστρια,
- Βιβλίο – Κατάσταση Οικονομικών, τηρείται από τον /την Ταμία,
- Βιβλίο Πρακτικών, τηρείται από τον / την Γραμματέα.
Σε κάθε συνεδρίαση των θεσμικών οργάνων της Κίνησης τηρούνται
Πρακτικά για την καταγραφή της δράσης των ΕΝ.ΔΗΜΟ..
Ο Κανονισμός & Αρχές Λειτουργίας των ΕΝ.ΔΗΜΟ. μπορεί να βελτιωθεί
ή / και να τροποποιηθεί από τη Γ.Σ., με αυξημένη πλειοψηφία (2/3).-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου